തോന്നയ്ക്കൽ

കുടവൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം

ഓം നമഃ ശിവായ

ശംഭോ മഹാദേവ: 

  • ട്രസ്റ്റ്

    #####