തോന്നയ്ക്കൽ

കുടവൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം

ഓം നമഃ ശിവായ

ശംഭോ മഹാദേവ: 

 • തീയ്യതിവിശേഷം 
  --/--/---- മഹാ ശിവരാത്രി ആഘോഷം, ദീപാകാഴ്ച
  --/--/---- വിഷു പൂജ
  --/--/---- രാമായണ മാസാചരണം (സഹസ്ര ധാര)
  --/--/---- കര്‍ക്കിടക വാവുബലി തര്‍പ്പണം
  --/--/----  ഇളനീരാട്ടം
  --/--/---- അഷ്ടദ്രവ്യ  മഹാഗണപതിഹോമം
  --/--/----  പൂജ വയ്പ്പ് 
  --/--/---- മഹാനവമി
  --/--/----  വിജയദശമി (പൂജയെടുപ്പ്), വിദ്യാരംഭം
  --/--/----  (തുലാമാസ ആയില്യം) നാഗരൂട്ടും സര്‍പ്പബലിയും
  --/--/----  തിരുവാതിര മഹോത്സവം
  --/--/---- വലിയ കാണിക്ക
  --/--/---- പള്ളിവേട്ട / ശ്രീ പാർവ്വതീ  പൂജ
  --/--/---- തിരുനാള്‍ സദ്യ (ശ്രീ മഹാദേവന്റെ പിറനാള്‍ സദ്യ), ആറാട്ട്‌, ത്രിക്കൊടിയിറക്ക്‌