തോന്നയ്ക്കൽ

കുടവൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം

ഓം നമഃ ശിവായ

ശംഭോ മഹാദേവ: 

 • വഴിപാടുകള്‍നിരക്കുകള്‍വഴിപാടുകള്‍നിരക്കുകള്‍
  ഉദയാസ്തമയ പൂജ  20,001 വെടി  10
   പിടിപ്പണം 10 നാമകരണം  10
   ത്രികാല പൂജ  2,501 പുണ്യാഹം  5
  വിളക്ക്  1,501 അന്നപ്രാശം   25
  വിശേഷാല്‍ വിളക്ക്‌ (സാധനം കൊണ്ടുവന്നാൽ) 101  മുഖചാര്‍ത്ത്‌ (ശ്രീ അയ്യപ്പന്) 51
  കെട്ടുനിറപ്പ്‌ 10 ശംഖാഭിഷേകം  10
  തുലാഭാരം 51 മുഖചാര്‍ത്ത്‌ (ശ്രീ മഹാദേവര്‍ക്ക്‌)  51
  വിദ്യാരംഭം 50 ഭസ്മാഭിഷേകം  51
  വിവാഹം (തിരുനടയില്‍) 501 മുഖചാര്‍ത്ത്‌ (ശ്രീ ഗണപതിക്ക്‌)  35
  വിദ്യാരംഭം (തിരുനടയില്‍) 101 പാലഭിഷേകം (പാല്‍ കൊണ്ടുവരണം)  10
  കെടാവിളക്ക്‌  10 നടയ്ക്ക്‌ വയ്പ്‌  10
  ഗണപതി ഹോമം 51 നവകാഭിഷേകം  151
  അര്‍ച്ചന 10 അഷ്ടാഭിഷേകം (സാധനം കൊണ്ടുവരണം)  51
  മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം  501 ജലധാര  10 
  താക്കോല്‍ പൂജ 10 അഷ്ടാഭിഷേകം  401
  വെള്ള നിവേദ്യം 15 ക്ഷീരധാര  51
  സഹ്സ്രനാമാര്‍ച്ചന 51 തട്ടം നിവേദ്യം (സാധനം കൊണ്ടുവരണം)  10
  ശര്‍ക്കര പായസം 40 നീരാഞ്ജനം  20
  പാല്‍ പായസം(സാധനം കൊണ്ടുവന്നാല്‍‍) 10 തിരുമധുരം (സാധനം കൊണ്ടുവരണം)  10
  ചരട്‌ പൂജ  10 സര്‍പ്പബലി  101
  അരവണ (സാധനം കൊണ്ടുവന്നാല്‍)  1/2 kg 101 ചെംബ്‌ പായസം (സാധനം കൊണ്ടുവരണം)  151
  താലി പൂജ 51 നാഗരൂട്ട്‌  25
  വത്സന്‍ (സാധനം കൊണ്ടുവന്നാല്‍)  1kg 101 ചെംബ്‌ പായസം  2,001
  നാഗര് പൂജ  10 വിശേഷാല്‍ ആയില്ല്യപൂജ  51
  ഉണ്ണിയപ്പം (സാധനം കൊണ്ടുവന്നാല്‍)  1/2kg 101  ഉമാമഹേശ്വര  പൂജ 201
  സാരസ്വത നെയ്ജപം (നെയ്‌ കൊണ്ടുവരണം) 51  ആയുർസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി  25