തോന്നയ്ക്കൽ

കുടവൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം

ഓം നമഃ ശിവായ

ശംഭോ മഹാദേവ: 

 • ദർശനംസമയംദർശനംസമയം
  പള്ളിയുണർത്തൽ 04.30 ന് രാവിലെ നട തുറക്കൽ 05.00 ന്
  അഭിഷേകം 05.30 ന് പ്രഭാതപൂജ 05.40 ന്
  ഉഷഃപൂജ 07.30 ന് ഉഷഃ ശീവേലി 07.45 ന്
  ധാര 09.00 ന് ഉച്ചപൂജ 09.30 ന്
  ഉച്ചശീവേലി 09.45 ന് നട അടയ്ക്കൽ 10.00 ന്
  വൈകു: നടതുറക്കൽ 17.00 ന് ദീപാരാധന 18.30 ന്
  അത്താഴപൂജ 19.30 ന് അത്താഴശീവേലി 19.45 ന്
  നടയടയ്ക്കൽ 20.00 ന്